Húngaro | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Értem, amit mond.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
....-val/vel ellentétben, a .......
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... giống với... ở chỗ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... và... khác nhau ở chỗ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Tôi cho rằng...
Azt mondanám, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Tôi thấy rằng...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Cá nhân tôi cho rằng...
Véleményem szerint ...
Se usa para dar una opinión personal
Theo quan điểm của tôi...
Véleményem szerint ...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi mang quan điểm rằng...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Hozzátéve ...., de ....
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Trái lại,...
Ezzel ellentétben ....
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Một mặt,...
Másrészt viszont ....
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Mặt khác,...
Másrészt ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Mặc dù...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Mặc dù/Bất chấp...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Tudományosan/történelmileg ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Nhân tiện/Nhân thể...
Mellékesen....
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Továbbá ....
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico