Polaco | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
W pełni się zgadzam z...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... giống với... ở chỗ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... và... khác nhau ở chỗ...
....i...rożnią się pod względem...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Tôi cho rằng...
Powiedziałbym, że...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Tôi thấy rằng...
Wydaje mi się, że...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Cá nhân tôi cho rằng...
Moim zdaniem...
Se usa para dar una opinión personal
Theo quan điểm của tôi...
Z mojego punktu widzenia...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi mang quan điểm rằng...
Jestem zdania, że...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Wprawdzie..., ale...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Trái lại,...
Przeciwnie, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Một mặt,...
Z jednej strony...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Mặt khác,...
Z drugiej strony...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Mặc dù...
Pomimo/Wbrew...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Mặc dù/Bất chấp...
Pomimo faktu, że...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Nhân tiện/Nhân thể...
Nawiasem mówiąc, ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Ponadto...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico