Tailandés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
ฉันยอมรับว่า...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... giống với... ở chỗ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... và... khác nhau ở chỗ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Tôi cho rằng...
ฉันจะพูดว่า...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Tôi thấy rằng...
ดูเหมือนว่า...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Cá nhân tôi cho rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Se usa para dar una opinión personal
Theo quan điểm của tôi...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi mang quan điểm rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Se usa para dar una opinión personal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
ยอมรับ...แต่...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Trái lại,...
ในทางตรงกันข้าม...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Một mặt,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Mặt khác,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Mặc dù...
ถึงแม้ว่า...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Mặc dù/Bất chấp...
ถึงแม้ว่า...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Nhân tiện/Nhân thể...
โดยบังเอิญ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
นอกจากนี้...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico