Rumano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Se usa para describir los datos en bruto
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Se usa para describir los datos en bruto
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados