Sueco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Det framgår av ... att ...
Se usa para describir los datos en bruto
...에서 보다시피, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Uppgifterna verkar antyda att ...
Se usa para describir los datos en bruto
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Siffrorna avslöjar att ...
Se usa para describir los datos en bruto
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Se usa para describir los datos en bruto
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Resultaten från denna studie visar på att ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... var positivt korrelerade med ....
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
예상 했던 데로, ...
Som förutspått, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

통계자료에 따르면...
Statistiken visar att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
통계에 의하면,
Enligt statistiken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
통계적으로 말하면,
Rent statistiskt sett ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados