Chino | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados