Inglés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados