Sueco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados