Sueco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det framgår av ... att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Siffrorna avslöjar att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var positivt korrelerade med ....
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som förutspått, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistiken visar att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Enligt statistiken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Στατιστικά μιλώντας...
Rent statistiskt sett ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados