Rumano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Uit ... blijkt dat ...
Din faptul că...reiese...
Se usa para describir los datos en bruto
Zoals ... aantoont, ...
După cum putem observa din...,....
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Datele par să sugereze faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
De cijfers onthullen dat ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... verhoudt zich positief tot ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Zoals voorspeld, ...
După cum am anticipat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

De statistieken tonen aan dat ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Volgens de statistieken ...
Conform statisticilor...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisch gezien ...
Din punct de vedere statistic...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados