Sueco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Uit ... blijkt dat ...
Det framgår av ... att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Zoals ... aantoont, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Se usa para describir los datos en bruto
De cijfers onthullen dat ...
Siffrorna avslöjar att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... verhoudt zich positief tot ...
... var positivt korrelerade med ....
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Zoals voorspeld, ...
Som förutspått, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

De statistieken tonen aan dat ...
Statistiken visar att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Volgens de statistieken ...
Enligt statistiken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisch gezien ...
Rent statistiskt sett ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados