Finlandés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Se usa para describir los datos en bruto
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Se usa para describir los datos en bruto
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Se usa para describir los datos en bruto
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Se usa para describir los datos en bruto
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Se usa para describir los datos en bruto
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados