Polaco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Se usa para describir los datos en bruto
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Se usa para describir los datos en bruto
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Se usa para describir los datos en bruto
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Se usa para describir los datos en bruto
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
According to the statistics…
Według statystyk...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados