Sueco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Se usa para describir los datos en bruto
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Se usa para describir los datos en bruto
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Se usa para describir los datos en bruto
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Se usa para describir los datos en bruto
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
As predicted, …
Som förutspått, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados