Español | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
A partir de... se puede observar que...
Se usa para describir los datos en bruto
Jak można zauważyć na... , ...
Como se puede ver en...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane te zdają się sugerować, że...
Los datos parecen sugerir que...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane wykazują, że...
La figuras revelan que...
Se usa para describir los datos en bruto
Z danych wynika, że...
Con base en las figuras se puede notar que...
Se usa para describir los datos en bruto
Kilka godnych uwagi wyników...
Varios resultados relevantes fueron...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...był dodatnio skorelowany z...
... fue asociado positivamente con...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como se predijo...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statystyki pokazują, że...
Las estadísticas muestran que...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Według statystyk...
Según las estadísticas,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statystycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista estadístico...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados