Italiano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Se usa para describir los datos en bruto
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Se usa para describir los datos en bruto
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Se usa para describir los datos en bruto
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados