Ruso | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Według statystyk...
Согласно статистике...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados