Chino | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados