Inglés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
As predicted, …
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados