Italiano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
Come si può osservare da...., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
I dati sembrano suggerire che...
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
I grafici rivelano che...
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Dal grafico si rende evidente che...
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
... è direttamente proporzionale a...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
Come già annunciato...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
La statistica mostra che...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
Parlando in termini statistici...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados