Japonés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados