Ruso | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
... хорошо сочеталось с ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
Как мы и предполагали...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
Статистика показывает, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
Согласно статистике...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
Статистиически...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados