Inglés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Se usa cuando un gráfico se nivela
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Se usa cuando se describe una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Se usa como texto explicativo en un diagrama