Sueco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
V obrázku je obsažen(a)...
Bilden visar ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Tvar grafu ukazuje, že...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur ... respresenterar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur ... visar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zkoumá...
Diagram ... undersöker ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... znázorňuje
Diagram ... skildrar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama