Alemán | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Se usa cuando un gráfico se nivela
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Se usa cuando se describe una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Se usa como texto explicativo en un diagrama