Checo | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Se usa cuando se describe una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Se usa como texto explicativo en un diagrama