Sueco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Se usa cuando se describe una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama