Sueco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Se usa cuando se describe una figura
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama