Chino | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Se usa cuando un gráfico se nivela
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram...bada...
示图...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Se usa como texto explicativo en un diagrama