Coreano | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Se usa cuando un gráfico se nivela
Rysunek zawiera...
이 그림 속에는 ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Z kształtu wykresu wynika, że...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Rysunek... przedstawia...
...를 나타내는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Rysunek... pokazuje...
...을 보여주는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram...bada...
...을 관찰한 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zobrazowuje...
...을 보여주는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama