Sueco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Rysunek zawiera...
Bilden visar ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Rysunek... przedstawia...
Figur ... respresenterar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Rysunek... pokazuje...
Figur ... visar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram...bada...
Diagram ... undersöker ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... skildrar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama