Coreano | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Se usa cuando un gráfico se nivela
Bilden visar ...
이 그림 속에는 ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Formen på diagrammet visar på att ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur ... respresenterar ...
...를 나타내는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur ... visar ...
...을 보여주는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... undersöker ...
...을 관찰한 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... skildrar ...
...을 보여주는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama