Inglés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Se usa cuando un gráfico se nivela
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Se usa como texto explicativo en un diagrama