Vietnamita | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Se usa cuando un gráfico se nivela
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Se usa cuando se describe una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... minh họa...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... thể hiện...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Biểu đồ... cho thấy...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Biểu đồ... mô tả...
Se usa como texto explicativo en un diagrama