Sueco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bilden visar ...
Se usa cuando se describe una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Formen på diagrammet visar på att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur ... respresenterar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur ... visar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... undersöker ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... skildrar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama