Holandés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducción general para un ensayo/tesis
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Het is een welbekend feit dat ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducción general sobre un sujeto
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ein beständiges Thema in ... ist...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducción de los temas principales
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Unsere Intention ist, ...
Ons doel is, ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Volgens de definitie betekent ... ...
Se usa para definir una palabra específica
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Se usa para definir una palabra específica
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Se usa para definir una palabra específica
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Se usa para definir una palabra específica
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Gemäß ... wird ... definiert als...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...wird im Allgemeinen verstanden als...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Una manera algo informal de definir una palabra
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Damit meinen wir...
Daarmee bedoelen we ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación