Turco | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introducción general para un ensayo/tesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introducción general sobre un sujeto o tema
众所周知...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
关于...已有大量书面和口头的讨论。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introducción general sobre un sujeto
如今,大家普遍认为...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
我们审视...等方面。
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
在此分析基础上,我们论证...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
在...领域,学者们普遍认为...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducción de los temas principales
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Para enfatizar la importancia de un estudio
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
这项研究探寻...的原因
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
近期相关研究的作者建议...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
我们的目的是...
Amacımız ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

根据定义,...的意思是...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Se usa para definir una palabra específica
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Se usa para definir una palabra específica
明确...的定义很重要
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Se usa para definir una palabra específica
术语...指...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Se usa para definir una palabra específica
根据标准模型,...可以被定义为...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
根据...,...被定义为...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...普遍被认为是指...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
提到...,通常我们想到的是...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
两个简短的例子可以解释这一概念。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
强调...很重要
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
我们的关注点在...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Una manera algo informal de definir una palabra
最后,我们应该明确对...的定义
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
我们的意思是...
Demek istediğimiz şu ki ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
就此可以提供几种解释。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
根据...,其他学者认为...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Se usa para presentar la hipótesis principal
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Se usa para presentar la hipótesis principal
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Se usa para presentar la hipótesis principal
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Se usa para presentar la hipótesis principal
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
研究表明多种因素与...相关
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
...发现...和...存在重要关联
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación