Finlandés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introducción general para un ensayo/tesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det er et velkendt faktum at...
On tunnettu tosiasia, että...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introducción general sobre un sujeto
Generelt set er det i dag aftalt at...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Et vedvarende emne i...er...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducción de los temas principales
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Vores formål er at...
Tarkoituksemme on...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Ved definition...betyder...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Se usa para definir una palabra específica
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Se usa para definir una palabra específica
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Se usa para definir una palabra específica
Termet... henviser til...
Termi... viittaa...
Se usa para definir una palabra específica
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Ifølge..., defineres...som...
...mukaan ... määritellään...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...forståes sædvanligvis som...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det er vigtigt at understrege...
On tärkeää painottaa...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vores fokus er på...
Keskitymme...
Una manera algo informal de definir una palabra
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Hvad vi mener er at...
Tarkoitamme tällä, että...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Useita selityksiä on tarjottu.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Nämä selitykset kumpuavat...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Se usa para presentar la hipótesis principal
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación