Chino | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introducción general para un ensayo/tesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introducción general sobre un sujeto o tema
Het is een welbekend feit dat ...
众所周知...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introducción general sobre un sujeto
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
如今,大家普遍认为...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Aansluitend bespreken we de factoren ...
我们审视...等方面。
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
在此分析基础上,我们论证...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Een vast onderwerp in ... is ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducción de los temas principales
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Para enfatizar la importancia de un estudio
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
这项研究探寻...的原因
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
近期相关研究的作者建议...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Ons doel is, ...
我们的目的是...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Volgens de definitie betekent ... ...
根据定义,...的意思是...
Se usa para definir una palabra específica
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Se usa para definir una palabra específica
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
明确...的定义很重要
Se usa para definir una palabra específica
Het begrip ... heeft betrekking op ...
术语...指...
Se usa para definir una palabra específica
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
根据...,...被定义为...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...普遍被认为是指...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
提到...,通常我们想到的是...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
两个简短的例子可以解释这一概念。
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
强调...很重要
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Onze aandacht is gevestigd op ...
我们的关注点在...
Una manera algo informal de definir una palabra
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最后,我们应该明确对...的定义
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Daarmee bedoelen we ...
我们的意思是...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
就此可以提供几种解释。
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
根据...,其他学者认为...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
那么核心问题是:...将如何影响...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Se usa para presentar la hipótesis principal
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Se usa para presentar la hipótesis principal
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究表明多种因素与...相关
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...发现...和...存在重要关联
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación