Inglés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducción general para un ensayo/tesis
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
Introducción general sobre un sujeto
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
Introducción de los temas principales
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Para enfatizar la importancia de un estudio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Se usa para definir una palabra específica
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Se usa para definir una palabra específica
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Se usa para definir una palabra específica
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Se usa para definir una palabra específica
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
Una manera algo informal de definir una palabra
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se usa para presentar la hipótesis principal
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se usa para presentar la hipótesis principal
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se usa para presentar la hipótesis principal
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación