Checo | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducción general para un ensayo/tesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducción general sobre un sujeto
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducción de los temas principales
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Para enfatizar la importancia de un estudio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Se usa para definir una palabra específica
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Se usa para definir una palabra específica
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Se usa para definir una palabra específica
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Se usa para definir una palabra específica
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
Una manera algo informal de definir una palabra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se usa para presentar la hipótesis principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación