Griego | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introducción general para un ensayo/tesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det är ett välkänt faktum att ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
En hel del skrivs och sägs om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introducción general sobre un sujeto
Det är idag allmänt accepterat att...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Vi granskar därefter de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducción de los temas principales
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Syftet är att ...
Ο σκοπός μας είναι...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

… betyder per definition …
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Se usa para definir una palabra específica
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Se usa para definir una palabra específica
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Se usa para definir una palabra específica
Termen ... hänvisar till ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Se usa para definir una palabra específica
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Enligt ... definieras ... som ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det är viktigt att understryka ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vårt fokus ligger på ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Una manera algo informal de definir una palabra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Vad vi menar med detta är att ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Flera förklaringar har erbjudits.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Efter ... har forskare hävdat att ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Se usa para presentar la hipótesis principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación