Inglés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducción general para un ensayo/tesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det är ett välkänt faktum att ...
It is a well-known fact that…
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
En hel del skrivs och sägs om...
A great deal is being written and said about…
Introducción general sobre un sujeto
Det är idag allmänt accepterat att...
It is generally agreed today that…
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Vi granskar därefter de faktorer...
We then review the factors…
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We build on this analysis to identify…
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ett återkommande tema i. .. är ...
A persistent theme in...is…
Introducción de los temas principales
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
This research explores the causes of…
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Syftet är att ...
Our purpose is to…
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

… betyder per definition …
By definition… means…
Se usa para definir una palabra específica
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Se usa para definir una palabra específica
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
It is important to be clear about the definition of…
Se usa para definir una palabra específica
Termen ... hänvisar till ...
The term… refers to…
Se usa para definir una palabra específica
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Enligt ... definieras ... som ...
According to..., …is defined as…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
…is commonly understood to mean…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det är viktigt att understryka ...
It is important to emphasize…
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vårt fokus ligger på ...
Our focus is on…
Una manera algo informal de definir una palabra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finally, we should clarify our definition of…
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Vad vi menar med detta är att ...
What we mean is that…
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Flera förklaringar har erbjudits.
Several explanations have been offered.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Efter ... har forskare hävdat att ...
Following..., scholars have argued that …
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se usa para presentar la hipótesis principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se usa para presentar la hipótesis principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...found a significant correlation between… and…
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación