Portugués | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Introducción general para un ensayo/tesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta questão deve-se observar...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det är ett välkänt faktum att ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
En hel del skrivs och sägs om...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Introducción general sobre un sujeto
Det är idag allmänt accepterat att...
É consenso geral que...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Vi granskar därefter de faktorer...
Analisa-se agora os fatores...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Esta análise visa identificar...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ett återkommande tema i. .. är ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introducción de los temas principales
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Syftet är att ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

… betyder per definition …
Por definição, ... significa...
Se usa para definir una palabra específica
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Se usa para definir una palabra específica
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
É importante deixar claro a definição de...
Se usa para definir una palabra específica
Termen ... hänvisar till ...
O termo...refere-se à/ao...
Se usa para definir una palabra específica
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Enligt ... definieras ... som ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...geralmente significa...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det är viktigt att understryka ...
É importante enfatizar que...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vårt fokus ligger på ...
O foco é em/no/na...
Una manera algo informal de definir una palabra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Vad vi menar med detta är att ...
O que se quer dizer é...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Flera förklaringar har erbjudits.
Diversas explicações foram dadas.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Efter ... har forskare hävdat att ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Se usa para presentar la hipótesis principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación