Alemán | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Introducción general para un ensayo/tesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Introducción general sobre un sujeto
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introducción de los temas principales
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Amacımız ...
Unsere Intention ist, ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Se usa para definir una palabra específica
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Se usa para definir una palabra específica
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Se usa para definir una palabra específica
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Se usa para definir una palabra específica
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Gemäß ... wird ... definiert als...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Bizim odaklandığımız nokta ...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Una manera algo informal de definir una palabra
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Demek istediğimiz şu ki ...
Damit meinen wir...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Se usa para presentar la hipótesis principal
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Se usa para presentar la hipótesis principal
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación