Chino | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introducción general para un ensayo/tesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introducción general sobre un sujeto o tema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
众所周知...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introducción general sobre un sujeto
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
如今,大家普遍认为...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
我们审视...等方面。
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
在此分析基础上,我们论证...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
... konusundaki kalıcı bir tema ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducción de los temas principales
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Para enfatizar la importancia de un estudio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
这项研究探寻...的原因
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
近期相关研究的作者建议...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Amacımız ...
我们的目的是...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
根据定义,...的意思是...
Se usa para definir una palabra específica
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Se usa para definir una palabra específica
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
明确...的定义很重要
Se usa para definir una palabra específica
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
术语...指...
Se usa para definir una palabra específica
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
根据标准模型,...可以被定义为...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
根据...,...被定义为...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...普遍被认为是指...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
提到...,通常我们想到的是...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
强调...很重要
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Bizim odaklandığımız nokta ...
我们的关注点在...
Una manera algo informal de definir una palabra
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最后,我们应该明确对...的定义
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Demek istediğimiz şu ki ...
我们的意思是...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Birçok farklı açıklama sunuldu.
就此可以提供几种解释。
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
根据...,其他学者认为...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Se usa para presentar la hipótesis principal
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究表明多种因素与...相关
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...发现...和...存在重要关联
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación