Sueco | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introducción general para un ensayo/tesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
En hel del skrivs och sägs om...
Introducción general sobre un sujeto
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Det är idag allmänt accepterat att...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Vi granskar därefter de faktorer...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducción de los temas principales
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Amacımız ...
Syftet är att ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
… betyder per definition …
Se usa para definir una palabra específica
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Se usa para definir una palabra específica
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Se usa para definir una palabra específica
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termen ... hänvisar till ...
Se usa para definir una palabra específica
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Enligt ... definieras ... som ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det är viktigt att understryka ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vårt fokus ligger på ...
Una manera algo informal de definir una palabra
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Demek istediğimiz şu ki ...
Vad vi menar med detta är att ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Flera förklaringar har erbjudits.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Se usa para presentar la hipótesis principal
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación