Ruso | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Introducción general para un ensayo/tesis
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Хорошо известно, что...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
О... было уже многое написано и сказано...
Introducción general sobre un sujeto
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Сегодня принято считать, что...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Вспомним о таких фактах, как...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Постоянной темой... является...
Introducción de los temas principales
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Это исследование посвящено изучению причин...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Mục đích nghiên cứu là...
Нашей целью является...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... được định nghĩa là...
...обычно определяют как...
Se usa para definir una palabra específica
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Se usa para definir una palabra específica
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Необходимо четко разъяснить определение...
Se usa para definir una palabra específica
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Термин... относится к...
Se usa para definir una palabra específica
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Theo..., ... được định nghĩa là...
Согласно..., ... может быть определено как...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... thường được hiểu là...
... обычно понимают как ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Важно подчеркнуть...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Мы сфокусировались на...
Una manera algo informal de definir una palabra
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Наконец, дадим определение слова...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Ý của người viết là...
Мы имеем в виду, что...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Предлагаются различные толкования
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Se usa para presentar la hipótesis principal
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación