Alemán | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Wie heißen Sie?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Wie ist Ihre Adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
ledig
Estado civil
ženatý/vdaná
verheiratet
Estado civil
odděleni
getrennt
Estado civil
rozvedený/rozvedená
geschieden
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
zusammenlebend
Estado civil
v registrovaném partnerství
in einer eingetragenen Partnerschaft
Estado civil
nesezdaní partneři
unverheiratetes Paar
Estado civil
v domácím partnerství
in einer Partnerschaft
Estado civil
vdovec/vdova
verwitwet
Estado civil
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Gibt es Anmeldegebühren?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Krankenhausgebühren
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Facharztkosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Chirurgische Eingriffe
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Psychiatrische Behandlung
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Zahnbehandlungen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Augenbehandlungen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
den Theorieteil
Tipo de examen
Praktický test
den praktischen Teil
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
die Adresse
Datos que se podrían cambiar
jméno
den Namen
Datos que se podrían cambiar
fotografii
das Foto
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
verlorenen
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
gestohlenen
Problemas con el permiso de conducir
zničený
beschädigten
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge