Coreano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
Estado civil
ženatý/vdaná
Estado civil
odděleni
Estado civil
rozvedený/rozvedená
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
v registrovaném partnerství
Estado civil
nesezdaní partneři
Estado civil
v domácím partnerství
Estado civil
vdovec/vdova
Estado civil
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
Tipo de examen
Praktický test
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
Datos que se podrían cambiar
jméno
Datos que se podrían cambiar
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
zničený
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge